Pochodeň

by rapsod

/
  • Streaming + Download

     

1.
02:03
2.
02:02
3.
02:09
4.
02:16
5.
6.
01:54
7.
02:02
8.
02:01
9.
10.

about

Souběžně s digi albem vychází LP verze na PHR records
www.phr.cz

credits

released October 1, 2012

Zpěv: Kocour, Kytara: Vojta, Bicí: Čípan, Basa: Majty
Hostování: Honza Kapák (mandolína v "Rajské zahrady")
Zvuk: Honza Kapák (Hellsound studio)
Design obalu: Tofu Thrasher

tags

license

about

rapsod Jihlava, Czech Republic

contact / help

Contact rapsod

Streaming and
Download help

Track Name: Beznaděj
Bylo tolik cílů, co dokázat jsi chtěl
a pokořit všechny hranice
však při první jsi ještě nevěděl
že tvůj život vaří se na lžičce

Z tvého života
mizí všechny hodnoty
zůstává jen jedno
a to pocit nicoty

Do tvého mozku jde impuls jediný
zničené tělo stále se ptá proč?
krást, vařit, brát to je život pudový
stojíš na mostě, hlubina volá skoč!

Mít tu možnost
skončil bys hned
pocity strachu
z lebky chcou vyletět

--------------------------

There was so many goals you wanted to achieve
and to break all the boundaries
but at the fi rst you haven’t known
that your life is boiling on the spoon

Away from your life
that’s where your values disappear
the only thing that stays
is the feeling of emptiness

Into your brain there goes the only impulse
your destroyed body asks you why?
to steal, do drugs, that’s the instinct leading your life
you’re standing on the bridge, the deep calls JUMP!

If you only had the chance
you would cut it down right now
the feeling of fear
want to fl y out of the crane
Track Name: Houstne dým
Možná že už včera já i ty
měli jsme být jen popel
jak je možné, že tak dlouho
smějeme se vlastní černý stopě

Tam kde slunce zapadá
a horizont z betonu a šedi
na scenérii vlastní zkázy

Možná že už včera já i ty
měli jsme pozorovat konec
ale dny plynou jakoby nic
jen houstne dým a padá listí

a s každou polucí
a s každou kapkou krve
zacláníš zrak
nechceš nic vidět

------------------

Maybe you and me
should have been burned to ashes yesterday
how it is possible we’re laughing at our black trace
for such a long time

Where the sun sets
behind the horizon of concrete and grey
on the scenery of doom of our own

Maybe you and me
should have been watching the end
but the days pass as nothing happened
only the smoke gets thicker and the leaves fall down

With every pollution
with every drop of blood
you shield your eyes
you want to see nothing
Track Name: Vězeň XY
Tvůj život byl jako sen
vážený muž se spoustou poct
probuzení, osudný den

zabušení na dveře
zmatený pohled, hluboká noc
dva páry rukou táhnou tě ven

Zavřený do čtyř stěn
píšeš na zeď své sdělení
zavřený do čtyř stěn
nevíš zda bude někdy přečtený

Nevíš jak dlouho, necítíš vinu
malinká místnost, ty jsi tu sám
palčivá bolest, strach o rodinu

kolikrát ještě, duševně znaven
už jenom čekáš, vždycky jsi věděl
řada se krátí, smířen s osudem

Vězeň XY

-----------------

Your life was like a dream
respected man with many awards
awaking, the fateful day

knocking on the door
confused look, the deep night
two couples of arms pulling you outside

Locked between the four walls
writing your message on them
locked between the four walls
not knowing if it will be ever read

You don’t know how long, don’t feel guilty
A tiny room, you’re alone here
acrid pain, worried about your family

How much more, psychically tired
You’re only waiting, you’ve always known
the queue is shortening, resigned to your fate

Prisoner XY
Track Name: Řeka
Ráno za ránem, noc střídá den
život plyne jako voda v řece
stereotyp tupí kamenům hrany
voda odnese všechny sny pryč

Lhali nám a okradli o naše sny
hnali nás po proudu, zatlačili oči

proud řeky unáší moje tělo dál
už nemám vůbec žádnou podporu
proud řeky unáší moje tělo dál

Naposledy snad, snad někdy v dětství
jsem zažíval alespoň nějaký pocit
je těžší a těžší se na chvíli zastavit
je těžší a těžší se tam vrátit zpět

-------------

Morning after morning, the night comes after day
the life passes like water in the river
the stereotype blunts the edges of stones
water takes away the dreams

They lied to us and have stolen our dreams
they chased us down the fl ow, made our eyes shut

The river takes my body away
I have no more support
the river takes my body away

Maybe the last time, maybe in my childhood
I felt at least something
it’s harder and harder to have a little break
it’s harder and harder to have a little break
Track Name: Pomsta rudé minulosti
Je to řež…

Revoltuju proti rudé minulosti
jsem podnikatel
s vilou a vírou, s vilou a vírou
všechno je dovoleno

Už nestojím frontu na rakev
jezdím v ní každej den

Žeru a šukám
úplně všechno
seru na Karla Vachka
odjíždím do Chorvatska

----------------

It’s a fight…
I’m revolting against the red past

I’m a businessman
with a mansion and faith, with a mansion and faith:
everything’s allowed

I’m in the queue for my coffi n no more
drive it every day

I guzzle and fuck
absolutely everything
fuck Karel Vachek
I’m leaving to Croatia
Track Name: Na útěku
Psancem až do konce
a s dechem na zádech
za běhu a ve střehu
naučit se žít

Bezesná noc
když není kam jít
kam se skrýt
před jejich pastmi

Úsvit nad městem, odchod bez loučení
kilometry černýho asfaltu čekají
beton a pumpy, dny rychle plynou
když nečekáš na znamení

Lokty dávají najevo
kde je tvoje místo

--------------------

An outlaw ‘till the end
with someone breathing at your back
running and on alert
you’re learning to live

Sleepless night
there’s nowhere to go
nowhere to hide
from their traps

Dawn above the town, depart without goodbyes
miles of black asphalt are waiting for you
concrete and gas stations, days pass so quickly
when you’re not waiting for the signs

The elbows are telling you
where is your place
Track Name: Za plotem
Náš příběh začínáme na konci města
v domě za plotem, kde místnost byla prázdná
první facky padali, zatnuli pěsti
když je hnali z města, dělali že nic nevidí
náš příběh pokračuje u večerních zpráv
střepy na chodníku, dým se k nebi zvedá

Rány se vrátí
tam odkud přišly

Muž kroutí hlavou, jakoby nevzpomínal
Na děcka odvedle, které museli odejít

----------------

Our story begins at the end of the town
in a house behind the fence, there was an empty room
the fi rst slaps, clenched fi sts when they have chased
them out of the town, pretending to see nothing
our story continues with the evening news
shards on the pavement, the smoke rises up to the sky

Wounds will return
where they came from

A man shaking his head as he doesn’t remember
The kids next door who had to leave
Track Name: Sekta
Uvnitř tvojí sekty
jsou stanovená pravidla
získáváš respekt a kredit
nedíváš se do stran

Nesnáším tvojí sektu

Přísný pohledy a pózy
za kterýma už nic není
nehrajem vaší hru
zůstáváme sami sebou

Černá barva vítězí
za obzorem už nic není
černá barva vítězí
za obzorem už nic není

--------------

Within your sect
the rules are set
you gain respect and credit
you don’t look to the sides

I hate your sect

Strict looks and poses
nothing is behind them
we don’t play your game
we stay ourselves

Black colour wins
there’s nothing behind the horizon
Black colour wins
nothing behind the horizon
Track Name: Vrhejte pochodeň
Impérium musí padnout
hadí hlava chytla svůj ocas

Vrhejte pochodeň

Impérium musí padnout
zvířata se stáhla do hor

celá města polyká zem
když začal páchnout dým

-----------------------

The empire has to fall down
snake’s head chase its tail

Throw the torch

The empire has to fall down
animals have moved to mountains

The soil swallows whole towns
when the smoke began to stink
Track Name: Rajské zahrady
Chci mít skvělej život
mám strach, mám strach
že mi ujede vlak
pořád nemám všechno
chci do rajský zahrady
nemám strach, nemám strach
že mi nejde karta
satan dělá slevy

Kupuj – jediná informace
kupuj – cílená provokace
kupuj – zákonná manipulace
kupuj – work, buy, consume…die!

Jsem král svýho pásu
ve stoje, ve stoje
s bratry sdílím tajemství
jak přechcat čas
abych poznal spásu
prostoje, prostoje
zmetky posílám bohům
mám rád, když to má smysl

v rajský zahradě

----------------

I want a perfect life
I’m afraid, I’m afraid
that I will miss my train
I still don’t have everything
I want to enter the gardens of Eden
I’m not afraid, I’m not afraid
that it’s not my card
Satan makes the sales

Buy it – the only information
Buy it – directed provocation
Buy it – law’s manipulation
Buy it – work, buy, consume…die!

I’m the king of my working belt
standing up, standing up
I share secrets with the brothers
how to waste the time
until I gain the salvation
idle time, idle time
I send the wrecks to gods
I like when it makes sense

in the gardens of Eden